Skip links
#rescuezeeland

Stichting Vrienden Traditiekamer Marineluchtvaartdienst

De collectie historische MLD-voorwerpen in de Traditiekamer MLD is grotendeels eigendom van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD (met 500 donateurs) maar er zijn ook objecten die Rijkseigendom zijn en onder de verantwoordelijkheid van het Marinemuseum vallen. Het beheer van de collectie wordt in goed overleg uitgevoerd door vrijwilligers van de Traditiekamer. Hiervoor is in 2005 een convenant gesloten tussen het bestuur en de directeur van het Marinemuseum, toen nog onderdeel van defensie/KM. Het convenant beoogde een verantwoord beheer en het voorkomen van een ongewenste versnippering van het MLD- erfgoed.
Inmiddels hebben er een aantal ingrijpende organisatorische veranderingen plaatsgevonden. Zo is in 2008 de MLD (lees: de Groep Maritieme Helikopters) opgegaan in het Defensie Helikopter Commando en is de functie van commandant van het MVK de Kooy vervallen. Voorts zijn alle musea van de krijgsmachtdelen op afstand gezet van defensie en opgegaan in de overkoepelende stichting Nationaal Militair Museum.

Het is niet goed in te schatten wat op termijn de consequenties van deze ingrijpende organisatorische veranderingen zouden kunnen zijn voor de Traditiekamer MLD.

Bovendien zijn er in het afgelopen decennium naast het beheer van de museale MLD-collectie tal van andere activiteiten ontwikkeld, zoals de aanleg en het beheer van een MLD-bibliotheek en digitaal foto-en filmarchief, historisch onderzoek, de uitgifte van publicaties, de organisatie van reünies, het verlenen van aandacht aan oud MLD-personeel en hun nabestaanden, enz.

Om te voorkomen dat deze activiteiten in de toekomst zouden worden beinvloed door onvoorziene ontwikkelingen is besloten deze onder te brengen in een aparte stichting genaamd “Vrienden van de Marineluchtvaartdienst”.

Hiermee is een heldere scheiding aangebracht tussen het beheer van de museale collectie en de overige activiteiten.

Omdat er een duidelijke link is tussen (de collectie van) “de Traditiekamer MLD” en deze nieuwe stichting bestaat het bestuur van beide stichtingen in principe uit dezelfde personen, en hetzelfde geldt voor de vrijwilligers. Ook is er een koppeling met de Traditiekamer MLD v.w.b. de inkomsten om de vele activiteiten te bekostigen.

Voor de 500 donateurs van “de Traditiekamer MLD” verandert er niets: zij zijn automatisch tevens donateur van de stichting Vrienden van de MLD.

Evenals de Traditiekamer MLD is de stichting “Vrienden van de MLD” overkoepelend voor de gehele (voormalige) MLD. De activiteiten betreffen niet een specifieke groep, vliegkamp of squadron. Evenmin wordt onderscheid gemaakt in rangen of standen, of tussen burger en militair. De aandacht en activiteiten van de stichting zijn gericht op de gehele MLD in al haar (voormalige) geledingen, personeel, materieel, vliegkampen, schepen enz.

Artikel 2 van de akte van de stichting Vrienden van de Marineluchtvaartdienst geeft de kerndoelstelling weer:

het in stand houden van de traditie van de Marineluchtvaartdienst, zoals de historie, wapenfeiten, esprit de corps (oplossingsgerichte mentaliteit, saamhorigheid, teamgeest), overgeleverde gebruiken en gewoonten van alle geledingen van de MLD, enz.
het verlenen van aandacht aan oud MLD-personeel, zowel burger als militair en hun nabestaanden
het verrichten van alle handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
De stichting tracht dit doel te bereiken door:

het beheer van een bibliotheek en een digitaal foto-en filmarchief van de MLD
het beheer van de Gedenkrol MLD met omgekomen personeel
het verrichten van historisch onderzoek o.a. naar vliegtuigongevallen met MLD-toestellen
het schrijven van publicaties en artikelen over de geschiedenis van de MLD
het geven van voorlichting en lezingen
het organiseren van bijeenkomsten en reunies
het uitgeven van nieuwsbrieven
het beheer van een website
het vertegenwoordigen van MLD-veteranen in de stichting Federatie van organisaties van Veteranen en Oud-gedienden van de Militaire Luchtvaart (MiLu)
het vertegenwoordigen van gewezen MLD-personeel bij relevante gremia.

Stichting Vrienden Traditiekamer Marineluchtvaartdienst zal aanwezig zijn met een informatiestand tijdens Rescue Zeeland.

Bezoek website

Bekijk ook een van de andere deelnemers

Deze website maakt gebruik van hulpverlenende cookies